Traffic Wales   Cadw'r wedd   Dychwelyd i'r ddewislen  
English
Opsiynau map teithio
Gwaith ffordd
Digwyddiadau a Thagfeydd
Achlysuron
Google Traffic
Gorsafoedd rheilffordd
Arwyddion gwybodaeth
Teledu cylch cyfyng
*Mapping_speedlimitreview(cy-GB)*
 

Adolygiad o Ddiogelwch Cefnffyrdd

Chwyddo a chlicio ar eicon i weld manylion y safle
Llinell goch ac eicon: llwybr gyda chamau gweithredu ar y gweill
Llinell las ac eicon: llwybr heb gamau gweithredu ar y gweill
Eicon du: chywddo i mewn i ddethol safleoedd

Mae Llywodraeth Cymru wedi adolygu'r terfynau cyflymder ar rwydwaith y cefnffyrdd, gan roi ystyriaeth ddyledus i natur y ffordd, diogelwch y ffordd a defnydd y gymuned o'r ffordd, yn unol â'r canllawiau ar Osod Terfynau Cyflymder Lleol yng Nghymru http://cymru.gov.uk/topics/transport/road-users/speedlimitguidelines/?lang=cy Defnyddir y canllaw hwn wrth osod pob terfyn cyflymder lleol ar gefnffyrdd a ffyrdd sirol (ac eithrio traffyrdd) boed ar ffyrdd unffrwd neu ffyrdd deuol mewn ardaloedd trefol ac ardaloedd gwledig. Mae'r wefan hon yn rhoi sylw i ganlyniadau'r adolygiad o derfynau cyflymder a diogelwch ar y rhwydwaith cefnffyrdd, y mae Llywodraeth Cymru yn awdurdod priffyrdd arnynt.

Fel rhan o'r broses hon, mae adolygiad cyfannol o ddiogelwch ffyrdd ar y rhwydwaith cefnffyrdd wedi’i gynnal, gan nodi mesurau peirianyddol a all helpu i wella diogelwch ar y ffyrdd, naill ai fel rhan o raglen waith â blaenoriaeth neu fel rhan o raglen dreigl o fesurau peirianyddol. Hefyd, nodwyd lleoliadau lle bydd Llywodraeth Cymru yn trafod opsiynau gorfodi gyda'r Heddlu er mwyn gwella cydymffurfiaeth â'r terfyn cyflymder presennol. Gellir gweld canlyniadau'r adolygiad drwy glicio ar y map hwn.

Noder: (a) Bydd unrhyw newidiadau posibl i'r terfynau cyflymder a nodwyd gan yr adolygiad yn destun ymgynghoriad cyhoeddus; a (b) Mae’r holl waith ac ymchwiliadau arfaethedig yn amodol ar sicrhau bod yr arian ar gael a bod gweithdrefnau statudol yn cael eu cwblhau.

Mae diogelwch y rhwydwaith cefnffyrdd yn cael ei fonitro'n barhaus i nodi gwelliannau posibl i ddiogelwch ar y ffyrdd ac mae’r adolygiad o derfynau cyflymder yn broses barhaus. Bydd y wefan hon yn cael ei diweddaru o bryd i'w gilydd ar ôl i adolygiadau pellach gael eu cwblhau. Gwnaed pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth sydd ar y wefan hon yn gywir. Dylid rhoi gwybod am unrhyw wallau i cyswllt@traffig-cymru.com.

 
Severe traffic disruption - Problemau traffig difrifol
Moderate traffic disruption - Amharu cymedrol ar y traffig
Slight or unknown traffic disruption - Rhywfaint o broblemau traffig neu broblemau anhysbys